Šiaulių apskritis

_______________________________________________________________________________________________________________

Dau­giau ne­gu aš­tuo­ni tūks­tan­čiai Kel­mės mies­to ir ke­tu­ri tūks­tan­čiai ra­jo­no gy­ven­to­jų pri­vers­ti ger­ti van­de­nį, ku­ria­me yra per daug fluo­ro. O pa­di­din­tas fluo­ro kie­kis, kaip ir per ma­žas, yra kenks­min­gas žmo­gui.

Ge­ria fluo­ru per­so­tin­tą van­de­nį

Klau­si­mą ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­čiu­si So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Al­ma Mon­kaus­kai­tė tvir­ti­no, jog žmo­gus per pa­rą tu­ri gau­ti nuo pu­sės iki 0,8 mi­lig­ra­mų fluo­ro.

„Dau­giau­sia fluo­ro ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je yra Pa­lan­go­je, Kre­tin­gos, Ši­lu­tės ir Kel­mės ra­jo­nuo­se. Šio­se vie­to­vė­se fluo­ro kie­kis vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą, fluo­ro per­so­tin­tą van­de­nį ge­ria apie 83 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų. Piet­ry­čių Lie­tu­vo­je fluo­ro ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je nė­ra pa­kan­ka­mai“, – sa­kė A. Mon­kaus­kai­tė.

 

Šiuo me­tu Kel­mės mies­te van­de­nį su pa­di­din­tu fluo­ro kie­kiu ge­ria 8334 gy­ven­to­jai. Vi­du­ti­nė fluo­ro ver­tė to­kia­me ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je – 2,15 mi­lig­ra­mų lit­re, kai nu­sta­ty­ta vir­šu­ti­nė ri­ba – 1,5 mi­lig­ra­mo lit­re.

Ra­jo­ne yra iš vi­so 21 van­den­vie­tė su pa­di­din­tu fluo­ro kie­kiu, o var­to­to­jų – 12 tūks­tan­čių 557.

Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mo­je „Ge­ria­mo­jo van­dens sau­gos ir ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai“ įvar­din­ta, kad rei­ka­la­vi­mus vyk­dy­ti pri­klau­so vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms.

Nuo 1993 me­tų at­lie­ka­mi ge­ria­mo­jo van­dens ty­ri­mai ro­do be­veik vie­no­dus ro­dik­lius. Geo­lo­gai pa­siū­lė at­lik­ti ga­li­my­bių stu­di­ją ir žval­gy­ti van­de­nin­gus sluoks­nius, gal­būt atei­ty­je gręž­ti nau­jus grę­ži­nius.

Apie fluo­rą – pla­čiau

So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė sa­kė, jog fluo­ras yra di­džiu­lė vi­suo­me­nės svei­ka­tos pro­ble­ma, tu­rin­ti ir so­cia­li­nį, ir fi­nan­si­nį as­pek­tą, to­dėl apie jį ver­ta pa­kal­bė­ti ir pla­čiau.

Fluo­ras – che­mi­nis ele­men­tas, tu­rin­tis di­džiau­sią elekt­ro­nei­gia­mą krū­vį, ha­lo­ge­ni­nės du­jos. Ži­no­mas la­bai se­niai, ap­ra­šy­tas 1526 me­tais. 1866 me­tais fluo­ras bu­vo iš­gry­nin­tas. Už šį at­ra­di­mą pran­cū­zų moks­li­nin­kui bu­vo įteik­ta No­be­lio che­mi­jos tai­kos pre­mi­ja. Pa­va­din­tas fluo­ras pa­gal pa­grin­di­nį ele­men­tą, iš ku­rio ir gau­na­mas.

Žmo­gaus or­ga­niz­mui fluo­ras yra la­bai svar­bus kau­lams ir kau­li­niams au­di­niams for­muo­ti­si. Dau­giau­sia jo yra dan­tų au­di­ny­je. Fluo­ras yra ypa­tin­gas tuo, kad žmo­gui ken­kia ir per ma­žas, ir per di­de­lis fluo­ro kie­kis.

Nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis žmo­gaus, sve­rian­čio apie 70 ki­log­ra­mų, or­ga­niz­me yra apie tris mi­lig­ra­mus fluo­ro. Jei fluo­ro trūks­ta, vys­to­si dan­tų ėduo­nis ar­ba ka­rie­sas, jei per daug – fluo­ro­zė, li­ga, at­si­ran­dan­ti ta­da, kai per il­gą lai­ką su ge­ria­muo­ju van­de­niu į žmo­gaus or­ga­niz­mą pa­ten­ka per daug fluo­ro ar­ba jo jun­gi­nių.

Pag­rin­di­niai fluo­ro šal­ti­niai yra van­duo, ar­ba­ta (ypač ža­lio­ji), svo­gū­nai, čes­na­kai, ka­va. Moks­li­nin­kai ne­se­niai at­ra­do ir neu­ro­tok­si­nį fluo­ro po­vei­kį. Fluo­ras vei­kia ir žmo­gaus ner­vų sis­te­mą.

Dalia KARPAVIČIENĖ

Šaltinis: http://www.balsas.lt/naujiena/581617/geriamajame-vandenyje-fluoro-per-daug

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com