Atsakomybės apribojimas

vandenssistemos.lt

Prieš registruojantis rekomenduojame įdėmiai perskaityti naudojimosi taisykles. Pateikdami savo asmeninę informaciją  vandenssistemos.lt (toliau tinklapis) Jūs sutinkate su pateiktomis naudojimosi taisyklėmis.  Tinklapis pasilieka teisę, šias taisykles keisti ar papildyti bet kuriuo metu.

Visa  paskelbta informacija, prieštaraujanti naudojimosi taisyklėms arba Lietuvos Respublikos įstatymams, bus panaikinta.

Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis- bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine svetaine. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Internetine svetaine.

1. Ribojimai

Sutinkate nenaudoti vandenssistemos.lt tinklalapio teikiamų galimybių jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokio turinio pateikimu, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris:

  1. pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,
  2. sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją,
  3. būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,
  4. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumą,
  5. grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui,
  6. pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

2. Draudžiama:

Bet kokie komercinio/platinimo/reklaminio pobūdžio skelbimai (tiek temos pavadinime ir turinyje, tiek dalyvio logotipe,pavadinime ir paraše). Uždrausto turinio sąvoka taip pat apima, bet neapsiriboja:

  1. programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą.
  2. nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu.
  3. privačia informacija apie bet kurį asmenį (telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuri kita privati informacija).
  4. dvigubu publikavimu arba masiniu siuntinėjimu.

vandenssistemos.lt pasilieka sau teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš  tinklalapio, kuris pažeidžia šias sąlygas.

3. Leidimas naudotis nepilnamečiams 

Pripažįstate, jog esate pilnametė(-is) arba gavote tėvų arba globėjų leidimą naudotis tinklalapiu. Davęs leidimą naudotis šiuo tinklalapiu bet kuriam nepilnamečiui, tėvas (mama) arba globėjas(-a) pripažįsta, esąs visiškai atsakingas(-a) už savo dukros (sūnaus, globotinio) veiksmus.

4. Turinio panaudojimo apribojimai

Šis tinklalapis yra vandenssistemos.lt nuosavybė. Joks turinys (informacija, produktai, vaizdinė medžiaga ir kt.) iš šio tinklalapio jokiu būdu negali būti dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra  vandenssistemos.lt autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra vandenssistemos.lt nuosavybė arba vandenssistemos.lt turi leidimus juos naudoti.

5. Nebaudžiamumas

Jūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltais ir ginti vandenssistemos.lt , jo darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai "apsaugotas šalis") nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, kaštų ir atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų kaštus), kylančių iš arba susijusių su šių taisyklių ir nuostatų nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.

6. Pataisymai

Tinklalapis pasilieka sau teisę - laikas nuo laiko keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti bet kokias tinklalapio sąlygas, bet kuriuo metu be įspėjimo, o Jūsų tęstinis naudojimasis šiuo tinklalapiu reiškia Jūsų sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba ištrynimais. Jei  manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums, dėl kažkokių priežasčių, nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.

7. Atsakomybės apribojimas

Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, vandenssistemos.lt nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesioginius, netiesioginius arba baudžiamuosius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei vandenssistemos.lt arba jos įgaliotasis atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

8. Nutraukimas

vandenssistemos.lt pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų galimybę naudotis šiuo tinklalapiu dėl šių sąlygų arba įstatymų, tarptautinių teisės aktų nesilaikymo, arba jei vandenssistemos.lt taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. vandenssistemos.lt gali nutraukti šio tinklalapio teikiamas paslaugas bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas šių paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes vandenssistemos.lt turi teisę nutraukti paslaugas dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės.

9. Bendra dalis

Jūs sutinkate, kad šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei bet kokie su jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas ir interpretuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jūs sutinkate, kad jei bet kuris šio tinklalapio sąlygų punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks likusių šio tinklalapio naudojimo sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančiomis ir įvykdomomis. Šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami vandenssistemos.lt , sudaro visą sutartį tarp šalių ir visiškai pakeičia raštiškus arba žodinius anksčiau tarp šalių buvusius susitarimus. Šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami vandenssistemos.lt , negali būti taisomi, išskyrus kaip nurodyta aukščiau. Nė vienos šalies atsisakymas, nesvarbu išreikštas ar numanomas, bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų bei priedų prie jų publikuojamų vandenssistemos.lt dalies arba bet koks tokio atsisakymo pažeidimas nereikš tęstinio tos dalies atsisakymo arba bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų dalies atsisakymo.

10. Nuorodos

Visos nuorodos į "mus", "mūsų" ir "vandenssistemos.lt " šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į vandenssistemos.lt subjektą. Visos nuorodos į "Jus", "Jūsų" ir "vartotojas" šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į vartotoją, kuris sutinka su šių taisyklių ir nuostatų sąlygomis.

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com